Matco Verkoopsvoorwaarden

1. Onze aanbiedingen zijn zonder verbintenis van onzentwege voor het geval van uitputting van voorraad, afschaffing van een artikel of wijziging van het tarief. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

3. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 20% van de bestellingen.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5. De goederen worden definitief aanvaard bij hun in ontvangst name. In geval van verborgen gebrek moet elk bezwaar – op straffe van nietigheid – gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst. Onze vrijwaringsverplichting m.b.t. gebreken in geleerde goederen strekt zich niet verder uit dan onze leveranciers.

6. In geval het gaat om averij of 2e keus goederen, kan geen enkele klacht meer aanvaard worden na levering.

7. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

8. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

9. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

10. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

11. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lockout, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst, uit te voeren, behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

12. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

13. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht van steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

14. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling zijn alle facturen betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum.

15. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag (met minimum van €50,-) als schadebeding. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs nietvervallen facturen, van rechtswege opeisbaar.

16. Wanneer de koper nalaat van zijn verbintenissen uit te voeren of in geval van faling of een toestand van kennelijk onvermogen van de koper alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper kan de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

17. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stllen en/of onmogelijk maken, behoudt de koper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk verzonden werden, de gehele bestelling of een gedeelte er van op te schorten en van de koper de gewenste waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan of daaraan niet onmiddellijk voldoet, behoudt de verkoper zich het recht om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoeding en intresten.

18. In geval van betwisting betreffende de overeenkomst zijn enkel en alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk, of iedere andere rechtbank naar keuze van de verkoper, bevoegd.

 

Algemene Voorwaarden [pdf]